Knižní publikace

Daně podnikatelských subjektů*
Autor: Anna Harumová, Květa Kubátová

Publikace přináší komplexní pohled na problematiku daní – od teorie daní a fiskální politiky, přes komparaci daňových systémů s naznačením historického vývoje; daňové ráje, daňovou konkurenci mezi ekonomikami, harmonizaci daní v rámci EU až po vysvětlení systémů daní na Slovensku a v České republice. Autorkami publikace jsou renomované odbornice v oblastí daní v obou zemích, které publikaci obohatili o množství faktů, porovnávacích tabulek a grafů. Publikace srozumitelným a poutavým stylem poskytuje na jedné straně přehled o teorii daní a zároveň aktuální informace z daňové praxe, přičemž poznatky aplikuje na domácí poměry.
*) Publikace ve slovenském jazyce

Náhled knihy Daňová teorie - úvod do problematiky.Daňová teorie – úvod do problematiky
Autor: Květa Kubátová

Předkládaná učebnice poskytuje základní informace ze všech oblastí daňové problematiky. Kromě daňové ekonomické teorie obecně a jednotlivých daní, daňové techniky, daňové politiky vyspělých zemí, nechybí téma daňových reforem, daňových rájů, koordinace a harmonizace daní v Evropské unii a v OECD. Učebnice tak vytváří obecný a nadčasový rámec pro další studium specifických daňových problémů.
Hlavní cílovou skupinou učebnice jsou posluchači 1. stupně vzdělávacích kurzů (Účetní asistent) organizovaných Institutem Svazu účetních v rámci Vzdělávání a certifikace účetní profese v ČR. Učebnice může dále sloužit k výuce na středních a vysokých školách, v kurzech celoživotního vzdělávání, v rekvalifikačních kurzech a také k neformálnímu vzdělávání všech, kteří se zajímají o daně.

Daňová teorie a politika.Daňová teorie a politika
Autor: Květa Kubátová

Publikace přináší komplexní přehled o problematice daní – od otázek daňové teorie přes uspořádání současných daňových systémů vyspělých zemí. Kniha se podrobně věnuje také problematice harmonizace daní v EU. Naznačuje hlavní přednosti a nedostatky daňových systémů a jednotlivých daní z hlediska teoretických požadavků na dobré daně. Nové vydání učebnice zahrnuje i současná aktuální témata, jako je zavedení tzv. rovné daně či ekologických daní, obsahuje aktualizovaná data o výnosech, sazbách, harmonizaci a dalších charakteristických daní.

Daňové systémy v globálním světě.Daňové systémy v globálním světě
Autor: Lenka Láchová

Kniha poskytuje přehled o daňových systémech a daňové politice zemí OECD i rozvojových zemí v prostředí celosvětové integrace trhů. Zabývá se vlivem měnících se podmínek na cíle daňových reforem a formy jejich realizace, na pravidla mezinárodní koordinace a harmonizace a dopadem konkurence na změny těchto pravidel. Zaměřuje se na komparaci struktury daňových soustav a výše daňového zatížení v jednotlivých zemích. Ukazuje vzájemnou interakci jednotlivých daňových systémů uvnitř různých forem uskupení. Zahrnuje vývoj a charakteristiku daňových systémů zemí EU, USA, Ruska, Švýcarska a dalších zemí včetně skupiny rozvojových zemí.

Daňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového právaDaňový systém ČR 2008 aneb učebnice daňového práva
Autor: Alena Vančurová

Publikace Daňový systém ČR 2008 učebnice daňového práva je již po mnoho let zařazována do nabídky nakladatelství VOX. Po dvouleté odmlce se opět dostává na knižní trh, a to v aktualizované verzi reagující na stav našeho daňového systému na konci února roku 2008. Od letošního roku náš daňový systém doznal rozsáhlých změn, tomu se přizpůsobilo už deváté vydání učebnice. Nejen že představuje základní novinky (a jejich dopad na nás, daňové subjekty), ale celý text byl jinak strukturován. Snahou autorek bylo vytvořit učební pomůcku, která čtenářům umožní proniknout do fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Větší důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu. Obě autorky mnoho let vyučují zdanění na vysoké škole, a jsou schopny podat obsah tak, aby byl přístupný i pro laiky, a je-li to možné, i logický. Přehledně zpracovaná publikace obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanější daňové soustavy České republiky. V knize jsou vysvětleny daňové pojmy, které se v daňovém právu a daňové politice využívají, a to i ty, které se začaly používat až v posledních letech. Autorky formou odkazů upozorňují na logické souvislosti mezi prvky jednotlivých daní a pro snadnější orientaci připojily také podrobný rejstřík.

Ekonomická analýza zdanění příjmů.Ekonomická analýza zdanění příjmů
Autor: Leoš Vítek

Publikace slouží jako doplňkový výukový text pro pokročilejší vysokoškolské studenty a další odborníky se zájmem o analýzu zdanění a daňové politiky. V první části jsou analyzovány některé problémové okruhy daňové politiky v oblasti zdanění příjmů, tj. celkový rámec daňové politiky, zdanění příjmů firem a zdanění příjmů fyzických osob. Poté následují kvantitativní analýzy vybraných problémů spojených s efektivností důchodového zdanění: analýza nákladů vlády a soukromého sektoru souvisejících s výběrem daní, analýza vlivu daní a interakce daní a dávek na trh práce a analýza vlivu daní na možné distorze v investičním rozhodování. Poslední kapitola je na příkladu ochrany životního prostředí věnována kvalitativní analýze možného využití daňových nástrojů pro sektorové politiky.

Financování vysokého školství.Financování vysokého školství
Autor: Václav Urbánek

Vysokoškolské vzdělání hraje rostoucí roli v současné společnosti – vysoce kvalifikovaná pracovní síla je nezbytná v procesech globalizace, inovací, šíření informačních technologií, v rychlých proměnách produkce zboží, služeb i idejí. Expanze terciárního vzdělání přinesla nejen pozitivní výsledky pro hospodářství, ale také ekonomické komplikace. Publikace Václav Urbánka Financování vysokoškolského vzdělání uvádí čtenáře do problémů spojených s investováním do vzdělání na vysoké škole jak na straně studenta, tak na straně veřejných zdrojů. Teorie lidského kapitálu přináší odpovědi na otázky nákladů, výnosů a umožňuje kalkulovat návratnost vysokoškolského vzdělání. Formování lidského kapitálu na univerzitách rovněž i příspěvku univerzitního vzdělání k hospodářskému růstu. Teorii doplňují výsledky empirického výzkumu mezi studenty o jejich očekávaných výdělcích a porovnání s realitou v českém i mezinárodním prostředí. Další podstatná část knihy je věnována vztahům mezi univerzitou a společností a s tím spojeným mechanismům financování vysokých škol z veřejných i soukromých zdrojů a problematice školného.

Fiskální politika.Fiscal Policy - Intermediate Course.Fiskální politika
Fiscal Policy – Intermediate Course
Autor: Vratislav Izák

Komplexní výklad teorie fiskální politiky s praktickými aplikacemi ve vyspělých tržních ekonomikách, zejména v zemích Evropské měnové unie předpokládá základní znalosti z mikro i makroekonomie. Vedle tradičních přístupů přes IS-LM a AS-AD model věnuje místo roli očekávání, která mohou měnit některé tradiční závěry (např. expanzivní fiskální konsolidace), Rikardiánské ekvivalenci s kompenzující úlohou soukromého sektoru, vládnímu rozpočtovému omezení a dynamice veřejného dluhu. Stranou pozornosti není ani vliv otevřené ekonomiky, vztah fiskálních deficitů a finanční krize, dopady národních úspor na akumulaci kapitálu a ekonomický růst, rozdíly mezi strukturálními a cyklickými deficity a možnosti fiskální politiky na straně nabídky, což zdůrazňují reformy veřejných financí v řadě zemí včetně České republiky. Výklad je doplněn odkazy na ekonometrické studie i výsledky simulačních makroekonomických modelů. Určeno pro studenty magisterského studia i odborníky z výzkumu i hospodářského života, kteří si chtějí doplnit znalosti v oboru.
Podobnou náplň mají i skripta v anglickém jazyce „Fiscal Policy – Intermediate Course“.

Hodnocení veřejných projektů a zakázek.Hodnocení veřejných projektů a zakázek
Autor: František Ochrana

Třetí, přepracované a aktualizované vydání publikace, která se zabývá metodikou tvorby, hodnocení a výběru veřejných projektů a veřejných zakázek a praktickou aplikací řady ohodnocovacích metod a postupů. Na základě řady prakticky řešených postupů lze publikaci využít jako metodickou pomůcku při zpracování zadávací a vyhodnocovací dokumentace veřejných zakázek. Publikace je upravena v souladu s novým zákonem č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách.

Manažerské metody ve veřejném sektoru.Manažerské metody ve veřejném sektoru
Autor: František Ochrana

Jedním z aktuálních problémů současnosti je zefektivnění fungování veřejného sektoru. Tuto knihu lze doporučit jako studijní text v probíhajících a připravovaných kurzech pro pracovníky veřejného sektoru, a to zejména v souvislosti s přípravou personálu na evropské integrační procesy. Kniha je rozčleněna do dvou základních oddílů. První se zabývá analýzou manažerských metod a rozhodovacích postupů uplatnitelných ve veřejném sektoru. Druhý díl obsahuje případové studie a bezprostřední náměty na reformní změny ve veřejném sektoru.

Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoruNákladově užitkové metody ve veřejném sektoru
Autor: František Ochrana

Kniha je první domácí publikací, která se komplexně zabývá použitím metod nákladově užitkové analýzy ve veřejném sektoru. Představuje jednotlivé metody nákladově užitkové analýzy a na praktických případech ukazuje na jejich použití ve veřejném sektoru při hodnocení výdajových programů, veřejných služeb a při hodnocení nabídek v rámci veřejné soutěže. Kniha je rozčleněna do sedmi kapitol. V první a druhé kapitole ja podáno vymezení nákladů a užitků v nákladově užitkové analýze a provedena charakteristika nákladového střediska jako produkčního systému. Těžiště výkladu je v kapitole třetí, čtvrté a páté, kde jsou představeny jednotlivé nákladově užitkové metody a na konkrétních případech je podána aplikace metod nákladově užitkové analýzy ve veřejném sektoru. Šestá kapitola je věnována způsobu hodnocení výdajových programů s ohledem na roli cílů. Závěrečná část se zabývá návrhy na reformu v oblasti realizace veřejných výdajů. V závěru knihy je slovník základních pojmů, klíčová slova a pro usnadnění orientace je přiložen věcný rejstřík. Knihu lze doporučit jak pracovníkům státní správy, tak i firmám a podnikatelům nabízejícím své produkty veřejnému sektoru. Je rovněž koncipována jako učební text pro studenty ekonomických a ekonomicko-správních fakult. Zároveň najde svoje uplatnění u všech vedoucích pracovníků veřejného sektoru, kteří ze zákona č. 320 o finanční kontrole odpovídají za hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných zdrojů. Publikaci je možné využít i pro tvorbu metodik v rámci zavádění programově výkonového rozpočtování na úrovni ústřední státní správy a výkonnostní auditu.

Sociální a zdravotní pojištění – úvod do problematiky.Sociální a zdravotní pojištění – úvod do problematiky
Autor: Alena Vančurová, Stanislav Klazar

Publikace podává základní přehled systému sociálního pojištění v České republice. Nejedná se o klasickou příručku, ale spíše o učební text, ve které se autoři pokusili zpřístupnit poměrně náročnou problematiku sociálního pojištění odborné veřejnosti. Po úvodní obecné kapitole, která má uvést čtenáře do světa sociálního pojištění, je zevrubně popsána jak účast jednotlivců na subsystémech pojištění, tak způsob odvození vyměřovacích základů, výpočet pojistného a jeho odvádění do příslušných fondů. Autoři se pokusili pojmout pojistné sociálního pojištění jako celek a upozornit na shodná řešení i rozdíly v jednotlivých subsystémech.
Hlavní cílovou skupinou učebnice jsou posluchači 1. stupně vzdělávacích kurzů (Účetní asistent) organizovaných Institutem Svazu účetních v rámci Vzdělávání a certifikace účetní profese v ČR. Text je ale samozřejmě vhodný i pro všechny, kteří s pojistným sociálního pojištění přicházejí profesně do styku.

Veřejná volba a řízení veřejných výdajů.Veřejná volba a řízení veřejných výdajů
Autor: František Ochrana

První domácí publikace, zabývající se problematikou veřejné volby, rozhodováním o alokaci veřejných zdrojů a uplatněním manažerských metod ve veřejném sektoru. Případové studie a navrhované postupy mohou být v praxi využity jako návody na změny v oblasti rozhodování reformních procesů veřejné správy, včetně návrhů metodických postupů v podmínkách ČR. Jedná se např. o zavádění programově výkonového rozpočtování a výkonnostního auditu. V knize jsou uplatněny autorovy zkušenosti z působení v orgánech ústřední státní správy, jakož i poznatky ze školení pracovníků veřejného sektoru. Kniha se rovněž zabývá aktuálními otázkami pohledu na veřejný sektor v kontextu s přípravou ČR na vstup do EU. Publikace je určena především pro vzdělávání a přípravu řídících pracovníků veřejného správy na centrální i regionální úrovni, a dále při výuce na vysokých školách ekonomického zaměření. Lze ji rovněž doporučit pracovníkům firem a institucí, jejichž podnikatelské aktivity se dotýkají státní správy a státních zakázek.

Veřejné finance.Veřejné finance
Autor: Alena Maaytová, Bojka Hamerníková a kolektiv

Nová učebnice veřejných financí sestavená autorským kolektivem, který se skládá z odborníků z několika českých vysokých škol, přináší odpovědi na mnoho aktuálních otázek v teoretické i praktické rovině. Struktura textu je přizpůsobena potřebám výuky. V úvodu každé kapitoly je uveden přehled výukových cílů, na konci kapitol je vždy shrnutí dané problematiky, přehled klíčových pojmů a kontrolní otázky. Ke knize je přiloženo CD obsahující výukové prezentace ke studiu. Kniha se věnuje problematice veřejných financí od definování základních pojmů jako např. veřejných financí a veřejné volby, přes vysvětlení podstaty veřejných statků, veřejných zakázek a metod hodnocení výdajových programů, charakteristiky veřejných příjmů, vysvětlení problematiky sociálního zabezpečení, charakteristiky rozpočtové soustavy až po obecné trendy a současné problémy veřejných financí.

Veřejné služby – jejich poskytování, zadávání a hodnocení.Veřejné služby – jejich poskytování, zadávání a hodnocení
Autor: František Ochrana

Kniha se zabývá soudobým stavem poskytování a veřejných služeb na úrovni municipalit. Soudobý stav v této oblasti můžeme pojmenovat jako tzv. nabízitelský přístup k veřejným službám. Tento systém se vyznačuje tím, že v sobě nemá přímo zabudovány prvky, které by umožňovaly zjišťovat poptávku občanů po veřejných službách a zpětně vyhodnocovat jejich spokojenost s danými veřejnými službami. Je žádoucí existující stav změnit. Podstata reformní změny spočívá ve vytvoření systému, kdy občan je „zákazníkem“ („klientem“) veřejné správy resp. samosprávy, která poskytuje a zabezpečuje dané služby s ohledem na poptávku občanů po těchto službách. K tomu je potřebné realizovat určité změny, jimiž se podrobně zabývá tato publikace.

Veřejné výdajové programy a jejich efektivnostVeřejné výdajové programy a jejich efektivnost
Autor: Markéta Šumpíková, František Ochrana, Jan Pavel a kolektiv

Publikace se zabývá vybranými problémy reformy veřejných výdajů, a to otázkou, jak optimálně alokovat veřejné zdroje, a to jak na úrovni regionální tak i na úrovni centrální. Poznatky z praxe ukazují, že při realizaci veřejných výdajů dochází k řadě negativních jevů. Příčiny jsou jak subjektivního tak i objektivního charakteru. Protože v dlouhodobém časovém horizontu se prosazuje tendence k růstu veřejných výdajů, běžné veřejné mínění je takové, že ve veřejném sektoru je nedostatek zdrojů. Ač to zní paradoxně, tento nedostatek, metaforicky řečeno, je důsledkem toho, že „veřejný sektor přetéká penězi, a proto se jich nedostává tam, kde jsou skutečně potřebné.“ Ariadninou nití této publikace je právě hledání odpovědi na to, jak daný stav změnit.

Veřejné zakázky - Metody a metodika efektivního hodnocení a výběru.Veřejné zakázky – Metody a metodika efektivního hodnocení a výběru
Autor: František Ochrana

Poznatky z kontrolní činnosti v oblasti veřejných zakázek, jak na ústřední úrovni státní správy, tak i na úrovni samosprávy, ukazují na některé nedostatky v oblasti zadávání, hodnocení a výběru veřejných zakázek. Posláním publikace je napomoci všem subjektům zabývajícím se veřejnými zakázkami, a to jak na pozici zadavatele, uchazeče o veřejnou zakázku, člena hodnotící komise či kontrolního orgánu, ke zkvalitnění všech procesů souvisejících s přípravou a hodnocením veřejných zakázek. Publikace dává komplexní ekonomický pohled na metodiku postupů při zadávání a hodnocení veřejných zakázek a na praktických příkladech demonstruje použití hodnotících metod při výběru nabídek. Knihu lze doporučit i jako učební text pro studenty ekonomických fakult.

Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek – Ekonomická analýza.Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek – Ekonomická analýza
Autor: František Ochrana

Kniha analyzuje roli všech aktérů, kteří vstupují do zadávacího řízení, hodnotícího a výběrového procesu veřejných zakázek. Z pohledu zadavatele stanovuje a podrobně zkoumá jednotlivé kroky, které je zadavatel povinen činit z hlediska zákona o veřejných zakázkách a jeho povinnosti v oblasti ekonomické kontroly, které mu plynou ze zákona o finanční kontrole. Dále dává zadavatelům metodické návody, jak stanovovat technické podmínky veřejné zakázky, její předmět, cíle, váhy a postup při definování způsobů zadávání veřejné zakázky. Dalším aktérem veřejných zakázek je uchazeč o veřejnou zakázku. Publikace analyzuje způsoby a kroky, jak provádět analýzu vlastního postavení na konkurenčním trhu potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku tak, aby uchazeč zvýšil svoji šanci k jejímu získání, a podává metodické návody, jak analyzovat zadávací dokumentaci a jak s ohledem na výsledky této analýzy formulovat obsah nabídky. Třetím aktérem, vstupujícím do procesu hodnocení veřejných zakázek, je komise pro hodnocení nabídek. Kniha je metodicky zpracována tak, aby každý subjekt zadávacího procesu veřejných zakázek dovedl na základě uvedených postupů zefektivnit svoji činnost. Kontrolní subjekty naleznou v publikaci řadu podnětů a metodických postupů, jak naplnit ustanovení zákona o veřejných zakázkách a zákona o finanční kontrole.

Zatížení spotřebního koše domácností daněmi ze spotřeby v České republice.Zatížení spotřebního koše domácností daněmi ze spotřeby v České republice
Autor: Slavomíra Svátková, Stanislav Klazar, Barbora Slintáková, Martin Zelený

Publikace seznamuje čtenáře s historií nepřímého zdanění v EU. Je odvozen mikrosimulační model a na datech ze statistiky rodinných účtů se analyzuje vývoj zatížení spotřeby domácností daní z přidané hodnoty a spotřebními daněmi. Dovozují se degresivní dopady v kontextu roční analýzy, ale spíše proporcionální dopady při zohlednění celoživotní spotřeby.

Zdanění a neutralita.Zdanění a neutralita
Autor: Pavel Kolář, Leoš Vítek, Jan Pavel a kolektiv

Kolektiv autorů z Vysoké školy ekonomické v Praze se v rámci grantového projektu zabývá neutralitou zdanění. Poukazují na to, jak daně ovlivňují pracovní úsilí a podnikání, vlivem zdanění na investiční chování firem, analýzou vlivu daní na rozhodování v podniku a mnohými dalšími aspekty, včetně analýzy konkrétních hospodářsko-politických problémů.

Zdanění a efektivnost.Zdanění a efektivnost
Autor: Pavel Pudil, Václav Vybíhal, Leoš Vítek, Jan Pavel a kolektiv

Publikace obsahuje popis a způsoby měření administrativních nákladů, způsoby a postup měření vyvolaných nákladů zdanění, koncepty a využití nadměrných daňových břemen a efektivnost daňových podmínek a příliv zahraničních investic.