Odborná praxe 1VF599

1VF599 Odborná praxe

(Základní informace o kurzu jsou obsaženy v sylabu kurzu dostupném v InSIS.)

Pro koho je předmět určen

Předmět je určen studentům magisterského navazujícího studia, hlavní specializace Zdanění a daňová politika nebo Finance.

Přínos předmětu pro studenty

Přínosem předmětu je umožnit studentům aplikovat poznatky a dovednosti získané studiem v praxi a získat nové zkušenosti. Dále, v rámci možností katedra veřejných financí zprostředkuje studentům, kteří spíše preferují studium, kontakt s praxí nebo přístup do různých institucí mimo akademickou půdu.

Místo předmětu ve studijním plánu

Jde o předmět alternativní k oborově povinnému předmětu 1xx_561 Speciální seminář, tzn. že si student zapíše buď Speciální seminář, nebo Odbornou praxi. Jinými slovy, student musí získat tři kredity za úspěšné absolvování jednoho z uvedených předmětů. Navíc, získání kreditů za Speciální seminář, nebo Odbornou praxi je podmínkou, mimo jiné, pro konání obhajoby diplomové práce.

Organizace předmětu v semestru

Předmět 1VF599 Odborná praxe proběhne jako mimosemestrální. Dokonce se ani nebude standardně pravidelně vyučovat v prostorách VŠE. Podstatou předmětu je výkon práce ve vybrané instituci. Doba strávená v instituci by měla trvat minimálně 30 hodin (tj. necelé čtyři pracovní dny), může však trvat i déle, a to v závislosti na zájmu studenta nebo instituce. Na půdě VŠE se budou konat dvě setkání studentů předmětu s vyučujícím a závěrečný workshop, příp. individuální konzultace studentů s vyučujícím dle potřeby. Viz harmonogram předmětu.

Harmonogram předmětu

výukové období
1. – 2. týden zaslání prvotních informací a nabídky praktikantských míst
2. – 3. týden

(vždy je předem upřesněno)

úvodní setkání se studenty (detailní informace o průběhu praxe, rozmístění studentů na praxi, tvorba zadání odborné praxe atd.)
3. – 5. týden umístění studentů do institucí, určení zodpovědných osob, formulování a odevzdání zadání, uzavírání smluv o praxi
5. – 12. týden výkon praxe, tvorba závěrečné zprávy
13. týden odevzdání závěrečné zprávy
zkouškové období workshop (obhajoba závěrečné zprávy, diskuse o průběhu praxí, hodnocení v předmětu)

Náplň práce studenta na praxi a jeho další úkoly

Činnost vykonávaná studentem v rámci praxe v přijímající instituci bude individuální a bude záviset na dohodě mezi institucí a studentem, resp. katedrou. V každém případě musí odborná úroveň práce odpovídat zaměření a obsahu odborných kurzů zahrnutých do studijního plánu v rámci hlavní specializace studenta. Mezi katedrou a institucí bude pro každého studenta sjednáno zadání odborné praxe, ve kterém budou formulovány téma, cíl a způsob splnění cíle odborné praxe v instituci. Na činnost studenta v instituci v rámci praxe bude dohlížet institucí určená tzv. zodpovědná osoba. O (s)plnění cíle praxe sepíše student závěrečnou zprávu, kterou obhájí na závěrečném workshopu. Na základě hodnocení činnosti studenta institucí a závěrečné zprávy, resp. její obhajoby, bude student klasifikován. Kromě toho se předpokládá osobní účast studenta na setkáních se studenty a plnění formálních požadavků týkajících se zejména zadání a závěrečné zprávy.

Výběr instituce, kde bude praxe vykonána

Instituce, kde vykoná praxi, si může student sám vybrat. Předpokládá se, že by to mohl být jeho současný zaměstnavatel, pokud předmět činnosti dané instituce je v souladu s odborným zaměřením studia – v tom případě se musí náplň práce na praxi lišit od pracovní činnosti běžně vykonávané pro zaměstnavatele. Pokud student nemá zaměstnavatele, nebo předmět činnosti jeho zaměstnavatele nekoresponduje se specializací studia, bude mu nabídnuto místo praxe katedrou veřejných financí (např. studentům oboru Zdanění a daňová politika může být nabídnuto místo v některé z poradenských společností). Mezi studentem, přijímající organizací a fakultou bude uzavřena smlouva o praxi.

Odborná praxe 1VF599