Okruhy k přijímacím zkouškám

Okruhy k příjmacím zkouškám – dvouleté navazující magisterské studium Zdanění a daňová politika

Tématické okruhy k příjmacím zkouškám dvouleté navazující magisterské studium – hlavní specializace Zdanění a daňová politika.

I. VEŘEJNÉ FINANCE

 1. Veřejné finance – vymezení základních pojmů, vazeb a aspektů
  (základní pojmy veřejných financí; vazby na ekonomii veřejného sektoru; příčiny rozvoje veřejných financí; argumenty,funkce a principy; makro a mikroekonomické aspekty; vývoj fiskální teorie)
 2. Ekonomická analýza veřejných statků
  (ekonomické specifikum a charakteristika veřejných statků; typologie veřejných statků; efektivní zabezpečení veřejných statků v podmínkách dílčí a všeobecné rovnováhy)
 3. Veřejná volba
  (východiska veřejné volby (soukromý a veřejný zájem); základní postupy veřejné volby; vybrané problémy veřejné volby; uplatnění veřejné volby ve veřejném sektoru)
 4. Veřejné výdaje, veřejné projekty a veřejné výdajové programy – úvod do jejich analýzy
  (vymezení základních pojmů; druhy veřejných výdajů a klasifikace; makro a mikroekonomické aspekty a dopady veřejných výdajů; faktory ovlivňující objem, strukturu a dynamiku veřejných výdajů)
 5. Analýza efektivnosti veřejných výdajů, veřejných projektů a veřejných výdajových programů
  (efektivnost veřejných výdajů, veřejných projektů a veřejných výdajových programů; různé metody analýzy efektivnosti veřejných výdajů, veřejných projektů a veřejných výdajových programů)
 6. Veřejné příjmy. Daně
  (vymezení základních pojmů; daňová pravomoc a daňové určení; klasifikace; historické a teoretické aspekty)
 7. Úvod do daňové teorie
  (daňové principy; spravedlnost daní; efektivnost daní /daňové břemeno, administrativní náklady/; daňový přesun a dopad)
 8. Sociální zabezpečení
  (příčiny vzniku; nástroje realizace; sociální pojištění)
 9. Prostorové aspekty veřejných financí, fiskální federalismus, fiskální decentralizace, místní finance
  (prostorové aspekty veřejných financí; fiskální federalismus; fiskální decentralizace; místní finance)
 10. Rozpočtová a fiskální politika – úvod do problematiky
  (vymezení základních pojmů; vazby mezi rozpočtovou a fiskální politikou; různé aspekty a vlivy)
 11. Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha
  (krátkodobá fiskální nerovnováha; dlouhodobá fiskální nerovnováha; důsledky a možnost řešení)
 12. Soudobé trendy v oblasti veřejných financí
  (vymezení soudobých trendů v této oblasti; vybrané problémy veřejných financí v intencích evropské integrace)
 13. Veřejné finance v ČR – úvod do problematiky
  (veřejná rozpočtová soustava; daně v ČR; deficit a dluh; zásadní změny v této oblasti po r. 1989)

Základní literatura:

 • MAAYTOVÁ, A. — OCHRANA, F. —  PAVEL, J. a kol.: Veřejné finance. Praha: Grada 2015, ISBN978-80-247-5561-8

Doporučená doplňující literatura:

 • OCHRANA, F. — PAVEL, J. — VÍTEK, L.: Veřejný sektor a veřejné finance: financování nepodnikatelských a podnikatelských aktivit. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3228-2

II. DANĚ A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 1. Základní prvky daňové techniky. Způsoby optimalizace daňové povinnosti.
 2. Veřejné příjmy v České republice. Daňový systém ČR. Vývoj daňových příjmů od roku 1993. Daňové určení.
 3. Cla a celní politika České republiky. Původ a klasifikace zboží. Celní řízení a celní režimy.
 4. Spotřební daně. Předmět spotřebních daní. Výpočet a odvod spotřebních daní u tuzemské výroby a u vybraných výrobků z dovozu.
 5. Daň z přidané hodnoty. Zdanitelné plnění a předmět daně z přidané hodnoty. Plátce daně a jeho registrace. Daň na výstupu. Základ daně a sazba. Daň z přidané hodnoty při dovozu a vývozu. Dovoz zboží, výpočet daně a pravidla pro uplatnění odpočtu daně. Vývoz zboží. Vývoz služeb. Osvobození od uplatnění daně na výstupu a vztah k daňové povinnosti.
 6. Daň na vstupu. Nárok na odpočet daně. Výpočet daňové povinnosti plátce daně, krácení nároku na odpočet. Odvod daně.
 7. Daň z příjmů právnických osob. Předmět daně, osvobození od daně. Úprava základu daně a slevy na dani. Výpočet a odvod daně, zálohy na daň a srážková daň.
 8. Konstrukce základu daně. Uznané daňové náklady. Hmotný a dlouhodobý majetek.
 9. Daň z příjmu fyzických osob. Standardní a nestandardní odpočty. Princip vyrovnání daňové povinnosti, včetně uložené povinnosti platit zálohy na daň.
 10. Příjmy ze závislé činnosti. Výběr záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Vyrovnání daňové povinnosti za zdaňovací období.
 11. Tvorba dílčích daňových základů. Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy.
 12. Sociální pojištění. Účast na jednotlivých částech systému sociálního pojištění. Plátci a poplatníci pojistného.
 13. Výpočet a odvod pojistného u zaměstnanců a u osob samostatně výdělečně činných.
 14. Majetkové daně, jejich význam a konstrukce. Daně z nemovitostí. Daně z převodu majetku. Silniční daň.

Základní literatura:

 • VANČUROVÁ, A. — LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2016. Praha: 1. VOX, 2016
 • Daňové zákony ve znění účinném pro daný kalendářní rok.

III. SPRÁVA DANÍ

 1. Správa daní. Účastníci daňového řízení. Správce daně. Daňový subjekt a jeho zástupce. Třetí osoby. Prava a povinnosti účastníků řízení.
 2. Základní zásady daňového řízení.
 3. Podání v daňovém řízení. Úkony správce daně. Dokazování v daňovém řízení. Lhůty a jejich význam pro daňové řízení. Prodloužení lhůty a její navrácení v předešlý stav.
 4. Části daňového řízení. Přípravné řízení, registrace daňových subjektů.
 5. Způsoby vyměření daně. Daňová přiznání. Lhůta pro podání daňového přiznání a její prodloužení. Poslední známá daňová povinnost.
 6. Doměření daně. Lhůta pro vyměření daně.Dodatečné doměření daně a vztah k dodatečnému daňovému přiznání. Daňová kontrola.
 7. Placení daní. Lhůta splatnosti, lhůta pro zaplacení daně a její prodloužení. Zálohy na daň. Evidence daní. Přeplatek na dani.
 8. Příslušenství daně a sankce v daňovém řízení. Penále a pokuty.
 9. Vymáhací řízení. Lhůta pro vymáhání daně. Daňová exekuce.
 10. Opravné prostředky v daňovém řízení a jejich použití. Řádné a mimořádné opravné prostředky. Odvolání

Základní literatura:

 • BONĚK, Václav – VANČUROVÁ Alena: Správa daní pro ekonomy, Wolters Kluwer Praha 2011, ISBN 978-80-7357-701-8.

Doporučená doplňující literatura:

 • Daňový řád.