Publikační projekt doktorandů

Na podporu publikační a vědecké činnosti doktorandů katedry veřejných financí je založen projekt IGA č. F1/39/2022 nazvaný Veřejné finance v globalizovaném světě.

Publikace

Povinností každého doktoranda je během svého studia publikovat několik odborných článků, týkajících se jeho oblasti výzkumu a tématu disertační práce. Ve splnění této podstatné části doktorského studia mu pomáhá jeho školitel. Zároveň je vhodné přihlásit se do publikačního projektu IGA, ze kterého může doktorand za každý publikovaný článek získat stipendium podle úrovně časopisu, do kterého se podaří článek umístit. Stačí v článku použít následující dedikaci a poslat e-mailem Haně Zídkové, která projekt spravuje, potvrzení o přijetí článku do recenzního řízení. Po publikaci článku je nutné jej vložit do publikační databáze VŠE s označením projektu IGA zde: https://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/.

Dedikace

The paper was prepared as one of the outputs of a research project of the Faculty of Finance and Accounting at the University of Economics and Business „Public finance in globalized world“ registered by the Internal Grant Agency of University of Economics and Business under the registration number F1/39/2022.

Tento příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Fakulty financí a účetnictví na VŠE v Praze „Veřejné finance v globalizovaném světě“, který je registrován u Interní grantové agentury VŠE v Praze pod číslem F1/39/2022,

Konference

Z projektu lze také zaplatit cestu (dopravu, ubytování i vložné a stravné) na konferenci s aktivní účastí. Stačí si vybrat po poradě se školitelem vhodnou konferenci, zaslat tam svůj příspěvek (třeba rozpracovaný článek). Pokud je příspěvek přijat, doktorand bude svůj příspěvek prezentovat na konferenci (tzv. aktivní účast). To je výborná příležitost pro zpětnou vazbu a možnost příspěvek ještě upravit před zasláním do časopisu. Před cestou na konferenci je nutné vyplnit cestovní příkaz v aplikaci VŠE s uvedením zdroje financování z tohoto projektu IGA.

Všechny potřebné informace o projektu a možnosti se do něj zařadit, získat stipendium nebo vycestovat na konferenci získáte na e-mailu: hana.zidkova@vse.cz.