Profil katedry

Katedra veřejných financí

Připravujeme studenty na profesní dráhu v oblasti veřejných financí a daní.

Ve výuce se z teoretického i ryze praktického hlediska věnujeme daňové politice a daním nejen z pohledu daňového subjektu. Dále pak tvorbě a hodnocení veřejných rozpočtů na všech úrovních veřejné správy, veřejným zakázkám a dotacím.

Kromě odborných znalostí s přesahem do dalších oborů učíme ekonomickému uvažování, datové analýze, kritickému a otevřenému myšlení, společenské odpovědnosti, konstruktivní diskusi a argumentaci tak, aby studenti byli připraveni čelit současným výzvám, orientovat se v rychle se měnící společnosti a pozitivně ovlivňovat její vývoj.

Naší misi a době přizpůsobujeme i formu výuky, která se díky nově zaváděnému e-learningu stává časově flexibilnější a efektivnější.

Naši akademičtí pracovníci se kromě výuky podílejí na výzkumných projektech, účastní se stáží v zahraničí, spolupracují s významnými institucemi v oboru daní, daňové politiky, veřejných financích a zabývají se různými otázkami, například těmi, které jsou spojené s financováním školství, zdravotnictví, kultury atd. Předávají tak studentům nejen teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti s aplikováním vědeckých poznatků v praxi.

Spojení s praxí udržujeme i díky tomu, že na naší katedře, vedle akademiků, vyučují i špičkoví odborníci z renomovaných poradenských firem i státní správy. Studenti v těchto partnerských firmách a institucích mohou získávat cennou praxi, a naskočit tak na svou profesní dráhu už během studia.

V neposlední řadě i díky spolupráci s Komorou daňových poradců ČR získají naši posluchači z oboru Zdanění a daňová politika dobrý základ pro složení zkoušky daňového poradce. Tu stále více našich studentů úspěšně absolvuje už během studia.

Posluchači mají navíc možnost rozšířit si své obzory na více než 250 zahraničních partnerských univerzitách po celém světě, a to v rámci programu ERASMUS+.