Knižní publikace

Daně v podnikání
Autor: Alena Vančurová, Hana Zídková

Publikace poskytuje základní přehled o daňových povinnostech malého podnikatelského subjektu, a to od začátku podnikání přes postupně vyvstávající problémy až po nastínění možných forem ukončení podnikání. Je zarámována střípky z podnikatelských zkušeností a postupně přicházejících problémů dvou začínajících podnikatelů, z nichž jeden podniká jako fyzická osoba a druhý jako jediný společník společnosti s ručením omezeným. Ti dva postupně zjišťují, že chtějí střechu nad hlavou svého podnikání, že to bez možnosti pohybu a tedy aut nejde, že už na své podnikání sami nestačí a potřebují zaměstnance, že jejich podnikání nemůže být omezeno jen Českou republikou atd. Knížka podává základní přehled o daňových úskalích nejen u obou daní z příjmů, ale také u daně z přidané hodnoty. Čtenář se seznámí i se sociálním pojistným, silniční daní a majetkovými daněmi. Jde o základní přehled o těchto daních a odvodech, se kterým by se měl seznámit každý, kdo chce začít podnikat. Seznámení se s knížkou pomůže předejít začínajícím podnikatelům mnoha problémům a vyladit jejich činnosti tak, aby zbytečně neplatili na daních příliš nebo si nezpůsobili konflikty s daňovou správou.

Daně podnikatelských subjektů*
Autor: Anna Harumová, Květa Kubátová

Publikace přináší komplexní pohled na problematiku daní – od teorie daní a fiskální politiky, přes komparaci daňových systémů s naznačením historického vývoje; daňové ráje, daňovou konkurenci mezi ekonomikami, harmonizaci daní v rámci EU až po vysvětlení systémů daní na Slovensku a v České republice. Autorkami publikace jsou renomované odbornice v oblastí daní v obou zemích, které publikaci obohatili o množství faktů, porovnávacích tabulek a grafů. Publikace srozumitelným a poutavým stylem poskytuje na jedné straně přehled o teorii daní a zároveň aktuální informace z daňové praxe, přičemž poznatky aplikuje na domácí poměry.
*) Publikace ve slovenském jazyce

Daňová teorie – úvod do problematiky
Autor: Květa Kubátová

Předkládaná učebnice poskytuje základní informace ze všech oblastí daňové problematiky. Kromě daňové ekonomické teorie obecně a jednotlivých daní, daňové techniky, daňové politiky vyspělých zemí, nechybí téma daňových reforem, daňových rájů, koordinace a harmonizace daní v Evropské unii a v OECD. Učebnice tak vytváří obecný a nadčasový rámec pro další studium specifických daňových problémů.
Hlavní cílovou skupinou učebnice jsou posluchači 1. stupně vzdělávacích kurzů (Účetní asistent) organizovaných Institutem Svazu účetních v rámci Vzdělávání a certifikace účetní profese v ČR. Učebnice může dále sloužit k výuce na středních a vysokých školách, v kurzech celoživotního vzdělávání, v rekvalifikačních kurzech a také k neformálnímu vzdělávání všech, kteří se zajímají o daně.

Daňová teorie a politika
Autor: Květa Kubátová

Publikace přináší komplexní přehled o problematice otázek daňové teorie přes uspořádání současných daňových systémů vyspělých zemí. Kniha se podrobně věnuje také problematice harmonizace daní v EU. Naznačuje hlavní přednosti a nedostatky daňových systémů a jednotlivých daní z hlediska teoretických požadavků na dobré daně. Nové vydání učebnice zahrnuje i současná aktuální témata, jako je zavedení tzv. rovné daně či ekologických daní, obsahuje aktualizovaná data o výnosech, sazbách, harmonizaci a dalších charakteristických daní.

Daňové systémy v globálním světě
Autor: Lenka Láchová

Kniha poskytuje přehled o daňových systémech a daňové politice zemí OECD i rozvojových zemí v prostředí celosvětové integrace trhů. Zabývá se vlivem měnících se podmínek na cíle daňových reforem a formy jejich realizace, na pravidla mezinárodní koordinace a harmonizace a dopadem konkurence na změny těchto pravidel. Zaměřuje se na komparaci struktury daňových soustav a výše daňového zatížení v jednotlivých zemích. Ukazuje vzájemnou interakci jednotlivých daňových systémů uvnitř různých forem uskupení. Zahrnuje vývoj a charakteristiku daňových systémů zemí EU, USA, Ruska, Švýcarska a dalších zemí včetně skupiny rozvojových zemí.

Daňový systém ČR 2020
Autor: Alena Vančurová, Lenka Láchová, Hana Zídková

Publikace Daňový systém ČR 2018 se zabývá problematikou daní včetně provázanosti sociálního pojistného a daně z příjmů fyzických osob. Publikace je určena nejen studentům a pedagogům, ale i širokému okruhu čtenářů, kteří se zabývají daňovou problematikou. Dobře poslouží zájemcům o zkoušky na daňové poradce. Snahou autorek bylo vytvořit učební pomůcku, která čtenářům umožní proniknout do fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Velký důraz je kladen na zobecnění a srozumitelnost textu a na logickou linku konstrukce daní. Publikace umožní čtenáři i určitý nadhled a orientaci v působení daní a jejich konstrukčních prvků. Obě autorky již po mnoho let vyučují problematiku zdanění na vysoké škole, a jsou tedy schopny podat obsah tak, aby byl přístupný i pro laiky. Přehledně zpracovaná publikace obsahuje celou řadu schémat, tabulek, grafů a ilustrativních příkladů pro snadnější pochopení stále komplikovanějšího daňového systému České republiky. Autorky formou odkazů upozorňují na logické souvislosti mezi prvky jednotlivých daní a pro snadnější orientaci připojily také podrobný věcný rejstřík.

Ekonomická analýza zdanění příjmů
Autor: Leoš Vítek

Publikace slouží jako doplňkový výukový text pro pokročilejší vysokoškolské studenty a další odborníky se zájmem o analýzu zdanění a daňové politiky. V první části jsou analyzovány některé problémové okruhy daňové politiky v oblasti zdanění příjmů, tj. celkový rámec daňové politiky, zdanění příjmů firem a zdanění příjmů fyzických osob. Poté následují kvantitativní analýzy vybraných problémů spojených s efektivností důchodového zdanění: analýza nákladů vlády a soukromého sektoru souvisejících s výběrem daní, analýza vlivu daní a interakce daní a dávek na trh práce a analýza vlivu daní na možné distorze v investičním rozhodování. Poslední kapitola je na příkladu ochrany životního prostředí věnována kvalitativní analýze možného využití daňových nástrojů pro sektorové politiky.

Financování vysokého školství
Autor: Václav Urbánek

Vysokoškolské vzdělání hraje rostoucí roli v současné společnosti – vysoce kvalifikovaná pracovní síla je nezbytná v procesech globalizace, inovací, šíření informačních technologií, v rychlých proměnách produkce zboží, služeb i idejí. Expanze terciárního vzdělání přinesla nejen pozitivní výsledky pro hospodářství, ale také ekonomické komplikace. Publikace Václav Urbánka Financování vysokoškolského vzdělání uvádí čtenáře do problémů spojených s investováním do vzdělání na vysoké škole jak na straně studenta, tak na straně veřejných zdrojů. Teorie lidského kapitálu přináší odpovědi na otázky nákladů, výnosů a umožňuje kalkulovat návratnost vysokoškolského vzdělání. Formování lidského kapitálu na univerzitách rovněž i příspěvku univerzitního vzdělání k hospodářskému růstu. Teorii doplňují výsledky empirického výzkumu mezi studenty o jejich očekávaných výdělcích a porovnání s realitou v českém i mezinárodním prostředí. Další podstatná část knihy je věnována vztahům mezi univerzitou a společností a s tím spojeným mechanismům financování vysokých škol z veřejných i soukromých zdrojů a problematice školného.

Fiskální politika
Fiscal Policy – Intermediate Course
Autor: Vratislav Izák

Komplexní výklad teorie fiskální politiky s praktickými aplikacemi ve vyspělých tržních ekonomikách, zejména v zemích Evropské měnové unie předpokládá základní znalosti z mikro i makroekonomie. Vedle tradičních přístupů přes IS-LM a AS-AD model věnuje místo roli očekávání, která mohou měnit některé tradiční závěry (např. expanzivní fiskální konsolidace), Rikardiánské ekvivalenci s kompenzující úlohou soukromého sektoru, vládnímu rozpočtovému omezení a dynamice veřejného dluhu. Stranou pozornosti není ani vliv otevřené ekonomiky, vztah fiskálních deficitů a finanční krize, dopady národních úspor na akumulaci kapitálu a ekonomický růst, rozdíly mezi strukturálními a cyklickými deficity a možnosti fiskální politiky na straně nabídky, což zdůrazňují reformy veřejných financí v řadě zemí včetně České republiky. Výklad je doplněn odkazy na ekonometrické studie i výsledky simulačních makroekonomických modelů. Určeno pro studenty magisterského studia i odborníky z výzkumu i hospodářského života, kteří si chtějí doplnit znalosti v oboru.
Podobnou náplň mají i skripta v anglickém jazyce „Fiscal Policy – Intermediate Course“.

Hodnocení veřejných projektů a zakázek
Autor: František Ochrana

Třetí, přepracované a aktualizované vydání publikace, která se zabývá metodikou tvorby, hodnocení a výběru veřejných projektů a veřejných zakázek a praktickou aplikací řady ohodnocovacích metod a postupů. Na základě řady prakticky řešených postupů lze publikaci využít jako metodickou pomůcku při zpracování zadávací a vyhodnocovací dokumentace veřejných zakázek. Publikace je upravena v souladu s novým zákonem č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách.

Manažerské metody ve veřejném sektoru
Autor: František Ochrana

Jedním z aktuálních problémů současnosti je zefektivnění fungování veřejného sektoru. Tuto knihu lze doporučit jako studijní text v probíhajících a připravovaných kurzech pro pracovníky veřejného sektoru, a to zejména v souvislosti s přípravou personálu na evropské integrační procesy. Kniha je rozčleněna do dvou základních oddílů. První se zabývá analýzou manažerských metod a rozhodovacích postupů uplatnitelných ve veřejném sektoru. Druhý díl obsahuje případové studie a bezprostřední náměty na reformní změny ve veřejném sektoru.

Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků
Autor: Jana Tepperová, Lucie Rytířová

Publikace se zabývá problematikou práv, povinností a možností při práci v zahraničí nebo pro zahraniční společnosti, např. lokální pracovní smlouvou, vysláním nebo mezinárodním pronájmem pracovní síly. Zohledňuje všechny důležité právní předpisy Kniha Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků řeší problematiku z hlediska pobytového zákona, zákona o daních z příjmů a předpisů o povinném pojistném s ohledem na příslušné mezinárodní smlouvy, zejména koordinační nařízení EU o sociálním zabezpečení a smlouvy o zamezení dvojímu zdanění. Důraz je kladen zejména na vzájemnou provázanost jednotlivých oblastí. Velká pozornost je věnována komplexním případovým studiím. Publikace je dostupná rovněž v angličtině (International Employment, posting and hiring out of employees).

Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru
Autor: František Ochrana

Kniha je první domácí publikací, která se komplexně zabývá použitím metod nákladově užitkové analýzy ve veřejném sektoru. Představuje jednotlivé metody nákladově užitkové analýzy a na praktických případech ukazuje na jejich použití ve veřejném sektoru při hodnocení výdajových programů, veřejných služeb a při hodnocení nabídek v rámci veřejné soutěže. Kniha je rozčleněna do sedmi kapitol. V první a druhé kapitole ja podáno vymezení nákladů a užitků v nákladově užitkové analýze a provedena charakteristika nákladového střediska jako produkčního systému. Těžiště výkladu je v kapitole třetí, čtvrté a páté, kde jsou představeny jednotlivé nákladově užitkové metody a na konkrétních případech je podána aplikace metod nákladově užitkové analýzy ve veřejném sektoru. Šestá kapitola je věnována způsobu hodnocení výdajových programů s ohledem na roli cílů. Závěrečná část se zabývá návrhy na reformu v oblasti realizace veřejných výdajů. V závěru knihy je slovník základních pojmů, klíčová slova a pro usnadnění orientace je přiložen věcný rejstřík. Knihu lze doporučit jak pracovníkům státní správy, tak i firmám a podnikatelům nabízejícím své produkty veřejnému sektoru. Je rovněž koncipována jako učební text pro studenty ekonomických a ekonomicko-správních fakult. Zároveň najde svoje uplatnění u všech vedoucích pracovníků veřejného sektoru, kteří ze zákona č. 320 o finanční kontrole odpovídají za hospodárné, efektivní a účelné vynakládání veřejných zdrojů. Publikaci je možné využít i pro tvorbu metodik v rámci zavádění programově výkonového rozpočtování na úrovni ústřední státní správy a výkonnostní auditu.

Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti

Autor: Alena Maaytová

Publikace Otázky ekonomiky zdravotnictví s ohledem na zvyšování efektivnosti je zaměřena na identifikaci základních trendů a faktorů ovlivňujících efektivnost fungování vybraných prvků zdravotních systémů. Upozorňuje na hlavní zdroje neefektivnosti a uvádí možnosti změn stávající situace. V textu jsou podrobněji zkoumány oblasti, které jsou často spojované s otázkou neefektivnosti ve zdravotnictví, tzn. působení zájmových skupin ve zdravotnictví, otázky spojené s kvalitou zdravotní péče a oblast lékové politiky. V jednotlivých kapitolách jsou rozebírány základní teoretické koncepty vztahující se k vymezené problematice.

Redistribuční dopady zdanění a důchodového systému a jejich reforem

Autor: Stanislav Klazar

Kdo nejvíce platí daně? Kdo nejvíce čerpá veřejné statky z těchto daní financované? To je podle některých ekonomů i politiků ta nejzajímavější a do jisté míry i nejdůležitější otázka, na kterou by mělo odpovědět zkoumání veřejných financí jako celku. Od odpovědí na tyto otázky se odvíjí diskuse o schopnosti redistribuovat bohatstvím, zabezpečovat přiměřenou míru sociální solidarity a řešit tzv. tržní selhání. Publikace na výše uvedené klíčové otázky hledá odpovědi. Zkoumá, které skupiny domácností platí konkrétní daně, jak moc to zatěžuje jejich rozpočty a jak čerpají státem financované veřejné statky. Věnuje se také dopadu stávajícího a reformovaného penzijního systému. Na unikátních datech simulujících celoživotní příjmy jedinců jsou modelovány celoživotně zaplacené částky pojistného a celoživotně obdržené důchody. Na charakteristických jedincích pak ukazuje, jak moc výhodný je pro ně tento systém z finančního hlediska a jaké změny je možné v budoucnu očekávat.

Rozpočtový proces obcí

Autor: Lucie Sedmihradská

Kniha je určena jak pro akademickou obec, tak pro praktiky. Předpokládá základní znalosti problematiky veřejných financí a územních samospráv. Akademici a studenti ji mohou využít především jako inspiraci pro další výzkum. Praktikům pak ukazuje, že existuje mnoho různých postupů, které mohou být pro jejich obec výhodnější než zažitá praxe.

Sociální a zdravotní pojištění – úvod do problematiky
Autor: Alena Vančurová, Stanislav Klazar

Publikace podává základní přehled systému sociálního pojištění v České republice. Nejedná se o klasickou příručku, ale spíše o učební text, ve které se autoři pokusili zpřístupnit poměrně náročnou problematiku sociálního pojištění odborné veřejnosti. Po úvodní obecné kapitole, která má uvést čtenáře do světa sociálního pojištění, je zevrubně popsána jak účast jednotlivců na subsystémech pojištění, tak způsob odvození vyměřovacích základů, výpočet pojistného a jeho odvádění do příslušných fondů. Autoři se pokusili pojmout pojistné sociálního pojištění jako celek a upozornit na shodná řešení i rozdíly v jednotlivých subsystémech.
Hlavní cílovou skupinou učebnice jsou posluchači 1. stupně vzdělávacích kurzů (Účetní asistent) organizovaných Institutem Svazu účetních v rámci Vzdělávání a certifikace účetní profese v ČR. Text je ale samozřejmě vhodný i pro všechny, kteří s pojistným sociálního pojištění přicházejí profesně do styku.

Správa daní pro ekonomy
Autor: Alena Vančurová, Václav Boněk

Text shrnuje atributy procesů kolem správy daní v České republice s přihlédnutím k novému procesnímu daňovému právu. Nahlíží správu daní z pohledu ekonomických subjektů, které nesou administrativní náklady správy daní. Je rozdělen na dvě části. První část rozebírá základní pojmy, se kterými správa daní pracuje. Dále se zaměřuje na osoby, které se zúčastní správy daní, a jejich procesní postavení. Značná pozornost je věnována zásadám, které se při správě daní aplikují, a jejich interpretaci. Rozsáhlá kapitola je věnována rovněž náležitostem správy daní v časně časového horizontu, tj. pravidel pro průběh lhůt při správě daní. Druhá část textu analyzuje celý proces správy daní počítaje sběrem informací o daňových subjektech (registrační řízení či vyhledávací činnost) až po placení a vymáhání daní. Po obecném rozboru nastavení daňového řízení text zkoumá řízení nalézací i placení daní. V závěru textu jsou zmíněny i zvláštní postupy při správě daní, jako je závazné posouzení při prominutí daně. Samostatná kapitola je věnována sankcím při správě daní. Kniha je určena každému, kdo musí jednat se správcem daně anebo kdo chce mít základní přehled o tom, jak spravování daní u nás probíhá.

Texts for Taxation in the CR and EU
Autor: Jana Tepperová, Hana Zídková

The textbook summarises the basic principles of taxation in the field of personal and corporate income taxes, social security and health insurance contributions, the VAT and excise duties in the Czech Republic. The harmonisation of taxes within the EU and international aspects of taxation are also briefly covered in the text. The main purpose of the textbook is to help students to learn the English tax terminology in the relevant context. Readers should broaden their skills in working independently with specialized texts and discuss taxation topics in English. Non-Czech students that are either specialised in other field than taxation or have just began with the study could also use the text for basic navigation in the Czech tax system. The textbook is unique in providing a simple overview of Czech tax system in English.

Veřejná volba a řízení veřejných výdajů
Autor: František Ochrana

První domácí publikace, zabývající se problematikou veřejné volby, rozhodováním o alokaci veřejných zdrojů a uplatněním manažerských metod ve veřejném sektoru. Případové studie a navrhované postupy mohou být v praxi využity jako návody na změny v oblasti rozhodování reformních procesů veřejné správy, včetně návrhů metodických postupů v podmínkách ČR. Jedná se např. o zavádění programově výkonového rozpočtování a výkonnostního auditu. V knize jsou uplatněny autorovy zkušenosti z působení v orgánech ústřední státní správy, jakož i poznatky ze školení pracovníků veřejného sektoru. Kniha se rovněž zabývá aktuálními otázkami pohledu na veřejný sektor v kontextu s přípravou ČR na vstup do EU. Publikace je určena především pro vzdělávání a přípravu řídících pracovníků veřejného správy na centrální i regionální úrovni, a dále při výuce na vysokých školách ekonomického zaměření. Lze ji rovněž doporučit pracovníkům firem a institucí, jejichž podnikatelské aktivity se dotýkají státní správy a státních zakázek.

Veřejné finance
Autor: Alena Maaytová, Bojka Hamerníková a kolektiv

Nová učebnice veřejných financí sestavená autorským kolektivem, který se skládá z odborníků z několika českých vysokých škol, přináší odpovědi na mnoho aktuálních otázek v teoretické i praktické rovině. Struktura textu je přizpůsobena potřebám výuky. V úvodu každé kapitoly je uveden přehled výukových cílů, na konci kapitol je vždy shrnutí dané problematiky, přehled klíčových pojmů a kontrolní otázky. Ke knize je přiloženo CD obsahující výukové prezentace ke studiu. Kniha se věnuje problematice veřejných financí od definování základních pojmů jako např. veřejných financí a veřejné volby, přes vysvětlení podstaty veřejných statků, veřejných zakázek a metod hodnocení výdajových programů, charakteristiky veřejných příjmů, vysvětlení problematiky sociálního zabezpečení, charakteristiky rozpočtové soustavy až po obecné trendy a současné problémy veřejných financí.

Veřejné finance v teorii a praxi
Autor: Alena Maaytová, František Ochrana, Jan Pavel a kol.

Publikace pomůže čtenáři pochopit vzájemné vazby v oblasti veřejných financí, vysvětluje fungování jednotlivých prvků veřejných financí, nastiňuje aktuální problémy a možnosti jejich řešení. Po stručném seznámení se základními teoretickými koncepty se autoři soustředí na praxi veřejných financí České republiky a EU. Publikace je určena studentům vysokých škol i pracovníkům veřejné správy a dalším lidem z praxe.Výklad začíná vysvětlením základních pojmů včetně otázek veřejné volby, pokračuje problematikou tvorby, plnění a kontroly státního rozpočtu, věnuje se hlavním problémům spojeným s veřejnými výdaji a faktorům, které je ovlivňují, veřejným zakázkám a PPP projektům.Dále se autoři soustředí na téma sociálního zabezpečení, na problémy v této oblasti v ČR a možné způsoby jejich řešení. Postupují k otázce veřejných příjmů se zdůrazněním daňových příjmů a stručně charakterizují daňovou soustavu ČR. Věnují se také fiskální decentralizaci z teoretického i empirického pohledu. Jelikož je státní rozpočet vnímán i jako důležitý nástroj hospodářské politiky pro stabilizaci ekonomického vývoje, je zařazena kapitola zaměřená na fiskální politiku. Protože dlouhodobě vyšší objem veřejných výdajů oproti veřejným příjmům způsobuje významné ekonomické, politické a sociální dopady, věnuje se poslední kapitola knihy otázce rozpočtového deficitu a veřejného dluhu. Každá kapitola obsahuje přehled cílů, které jsou v ní sledovány, stručné shrnutí a soubor otázek, jež ověří míru pochopení dané problematiky.

Veřejné služby – jejich poskytování, zadávání a hodnocení
Autor: František Ochrana

Kniha se zabývá soudobým stavem poskytování a veřejných služeb na úrovni municipalit. Soudobý stav v této oblasti můžeme pojmenovat jako tzv. nabízitelský přístup k veřejným službám. Tento systém se vyznačuje tím, že v sobě nemá přímo zabudovány prvky, které by umožňovaly zjišťovat poptávku občanů po veřejných službách a zpětně vyhodnocovat jejich spokojenost s danými veřejnými službami. Je žádoucí existující stav změnit. Podstata reformní změny spočívá ve vytvoření systému, kdy občan je „zákazníkem“ („klientem“) veřejné správy resp. samosprávy, která poskytuje a zabezpečuje dané služby s ohledem na poptávku občanů po těchto službách. K tomu je potřebné realizovat určité změny, jimiž se podrobně zabývá tato publikace.

Veřejné výdajové programy a jejich efektivnost
Autor: Markéta Šumpíková, František Ochrana, Jan Pavel a kolektiv

Publikace se zabývá vybranými problémy reformy veřejných výdajů, a to otázkou, jak optimálně alokovat veřejné zdroje, a to jak na úrovni regionální tak i na úrovni centrální. Poznatky z praxe ukazují, že při realizaci veřejných výdajů dochází k řadě negativních jevů. Příčiny jsou jak subjektivního tak i objektivního charakteru. Protože v dlouhodobém časovém horizontu se prosazuje tendence k růstu veřejných výdajů, běžné veřejné mínění je takové, že ve veřejném sektoru je nedostatek zdrojů. Ač to zní paradoxně, tento nedostatek, metaforicky řečeno, je důsledkem toho, že „veřejný sektor přetéká penězi, a proto se jich nedostává tam, kde jsou skutečně potřebné.“ Ariadninou nití této publikace je právě hledání odpovědi na to, jak daný stav změnit.

Veřejné zakázky a efektivnost

Autor: Jan Pavel

V České republice je debata o veřejných zakázkách významně poznamenána jejich spojováním s korupčním jednáním. Výsledkem je celá řada zjednodušujících soudů a rychlých návrhů na řešení, které však nejsou podloženy konkrétními analýzami. Praxe zadávání veřejných zakázek je dále značně deformována přílišným důrazem na právní formalismus, což vede k prodlužování zadávacích procesů a zejména ke ztrátě základní funkce tohoto institutu, kterým je z mého pohledu zvyšování ekonomické efektivnosti.

Kniha je rozdělena do čtyř základních celků. V první části je analyzován vztah institutu veřejné zakázky a ekonomické efektivnosti, přičemž důraz je kladen na implikace vyplývající z poznatků ekonomie transakčních nákladů. Druhá část se věnuje otázkám jak kvantifikovat rozsah trhu veřejných zakázek a jaký je jeho vývoj v posledních letech poznamenaných ekonomickým propadem. Následující část stručně rekapituluje genezi právní úpravy zadávání veřejných zakázek na území České republiky, porovnává její rozsah a diskutuje možnost zohlednění ekonomických principů přímo v zákoně o veřejných zakázkách. Konečně poslední část analyzuje nejvýznamnější faktory ovlivňující efektivnost veřejných zakázek, jakými jsou například míra konkurence na nabídkové straně nebo schopnost zohlednit všechna relevantní rizika v popisu předmětu plnění.

Čtenář v knize nenajde ani výklad současné regulace zadávání veřejných zakázek2, ani návod na to, jak správně zadávat. Ba dokonce zde nejsou obsaženy ani podrobné návrhy řešení, jak zlepšit současný stav. Jedná se však o systematický výklad problematiky z pohledu ekonoma, který identifikuje kritická místa v procesu zadávání, jež ovlivňují výslednou efektivnost. Jeho studium lze doporučit studentům pokročilých kurzů veřejných financí a také zástupcům odborné veřejnosti, kteří se chtějí na zadávání veřejných zakázek podívat poněkud jiným pohledem, než jaký je v současné době běžný.

Veřejné zakázky – Metody a metodika efektivního hodnocení a výběru
Autor: František Ochrana

Poznatky z kontrolní činnosti v oblasti veřejných zakázek, jak na ústřední úrovni státní správy, tak i na úrovni samosprávy, ukazují na některé nedostatky v oblasti zadávání, hodnocení a výběru veřejných zakázek. Posláním publikace je napomoci všem subjektům zabývajícím se veřejnými zakázkami, a to jak na pozici zadavatele, uchazeče o veřejnou zakázku, člena hodnotící komise či kontrolního orgánu, ke zkvalitnění všech procesů souvisejících s přípravou a hodnocením veřejných zakázek. Publikace dává komplexní ekonomický pohled na metodiku postupů při zadávání a hodnocení veřejných zakázek a na praktických příkladech demonstruje použití hodnotících metod při výběru nabídek. Knihu lze doporučit i jako učební text pro studenty ekonomických fakult.

Zadávání, hodnocení a kontrola veřejných zakázek – Ekonomická analýza
Autor: František Ochrana

Kniha analyzuje roli všech aktérů, kteří vstupují do zadávacího řízení, hodnotícího a výběrového procesu veřejných zakázek. Z pohledu zadavatele stanovuje a podrobně zkoumá jednotlivé kroky, které je zadavatel povinen činit z hlediska zákona o veřejných zakázkách a jeho povinnosti v oblasti ekonomické kontroly, které mu plynou ze zákona o finanční kontrole. Dále dává zadavatelům metodické návody, jak stanovovat technické podmínky veřejné zakázky, její předmět, cíle, váhy a postup při definování způsobů zadávání veřejné zakázky. Dalším aktérem veřejných zakázek je uchazeč o veřejnou zakázku. Publikace analyzuje způsoby a kroky, jak provádět analýzu vlastního postavení na konkurenčním trhu potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku tak, aby uchazeč zvýšil svoji šanci k jejímu získání, a podává metodické návody, jak analyzovat zadávací dokumentaci a jak s ohledem na výsledky této analýzy formulovat obsah nabídky. Třetím aktérem, vstupujícím do procesu hodnocení veřejných zakázek, je komise pro hodnocení nabídek. Kniha je metodicky zpracována tak, aby každý subjekt zadávacího procesu veřejných zakázek dovedl na základě uvedených postupů zefektivnit svoji činnost. Kontrolní subjekty naleznou v publikaci řadu podnětů a metodických postupů, jak naplnit ustanovení zákona o veřejných zakázkách a zákona o finanční kontrole.

Zatížení spotřebního koše domácností daněmi ze spotřeby v České republice
Autor: Slavomíra Svátková, Stanislav Klazar, Barbora Slintáková, Martin Zelený

Publikace seznamuje čtenáře s historií nepřímého zdanění v EU. Je odvozen mikrosimulační model a na datech ze statistiky rodinných účtů se analyzuje vývoj zatížení spotřeby domácností daní z přidané hodnoty a spotřebními daněmi. Dovozují se degresivní dopady v kontextu roční analýzy, ale spíše proporcionální dopady při zohlednění celoživotní spotřeby.

Zdanění a neutralita
Autor: Pavel Kolář, Leoš Vítek, Jan Pavel a kolektiv

Kolektiv autorů z Vysoké školy ekonomické v Praze se v rámci grantového projektu zabývá neutralitou zdanění. Poukazují na to, jak daně ovlivňují pracovní úsilí a podnikání, vlivem zdanění na investiční chování firem, analýzou vlivu daní na rozhodování v podniku a mnohými dalšími aspekty, včetně analýzy konkrétních hospodářsko-politických problémů.

Zdanění a efektivnost
Autor: Pavel Pudil, Václav Vybíhal, Leoš Vítek, Jan Pavel a kolektiv

Publikace obsahuje popis a způsoby měření administrativních nákladů, způsoby a postup měření vyvolaných nákladů zdanění, koncepty a využití nadměrných daňových břemen a efektivnost daňových podmínek a příliv zahraničních investic.

Zdanění osobních příjmů
Autor: Alena Vančurová

Druhé, aktualizované a rozšířené vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále s působením daně z příjmů fyzických osob a s tím, jaké má plnit úkoly a co od ní lze očekávat. V jednotlivých kapitolách jsou pak rozebrány podstatné prvky zdanění jednotlivců. Ve středu pozornosti jsou postupně daňové subjekty, vymezení předmětu daně z příjmů i příjmů podléhajících sociálnímu pojistnému. Velká pozornost je věnována příjmům ze závislé činnosti a příjmům z podnikání, dostane se však i na další druhy příjmů. Autorka samozřejmě neopomíjí pravidla snižování základu daně, typ nominální sazby daně i slevy na dani. Nově přibyla kapitola věnující se zdanění příjmů ze zahraničí. V závěrečné části knihy autorka čtenářům předkládá pravidla výběru daně. Kniha je koncipována jako obsáhlá monografie, určená nejen studentům, ale i širšímu okruhu čtenářů, kteří se chtějí dozvědět více o zdanění osobních příjmů a kteří chtějí proniknout pod „kůži“ těchto daní.

 

Knižní publikace