Konference TaPAPF

17.–⁠18. 9. 2021

Výzva k podání příspěvků // Registrace

Katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

srdečně zve na XXV. mezinárodní odbornou konferenci

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Termín konání: 17.-18. 9. 2021

Místo konání: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (konference se uskuteční online nebo hybridně)

Kontakt: Katedra veřejných financí VŠE v Praze,  e-mail: tapavf@vse.cz

Jednání bude probíhat ve čtyřech sekcích:

A)  Daňová politika

B)  Veřejné výdaje

C)  Veřejné politiky a veřejné finance

D) Využití nových metod ve výuce veřejných financí/daní (novinka)

Vítány jsou i příspěvky mezioborové, pokud jeden z oborů jsou veřejné finance.

Nově zařazujeme sekci „Metody výuky veřejných financí/daní“, v rámci které vítáme případové studie, příspěvky diskutující nové formy výuky, online či hybridní formy výuky se specifickým zaměřením na výuku veřejných financí/daní.

V rámci konference se koná soutěžní studentská sekce.

Věříme, že Vás možnost konfrontovat své názory s myšlenkami ostatních odborníků zabývajících se otázkami spojenými s veřejnými financemi a veřejnou ekonomikou zaujme a přijmete pozvání na naši konferenci.

Vybrané příspěvky budou publikovány ve sborníku, který zašleme k indexování do databáze Web of Science a časopisech European Financial and Accounting Journal nebo Český finanční a účetní časopis.

Praktické informace:

Přihlášky k účasti na konferenci je nutné vyplnit do 29. srpna 2021 do 15. srpna 2021.

Součástí přihlášky je abstrakt (max. 15 řádků) v anglickém jazyce. V přihlášce zaškrtněte, o jaký typ publikace příspěvku máte zájem (viz níže).

O zařazení příspěvků do programu rozhodne výbor konference. Všechny abstrakty přijatých příspěvků platících účastníků budou publikovány ve sborníku abstraktů (s ISBN).

Pokyny pro autory:

Články mohou být napsány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Abstrakt je vždy v angličtině. Autoři si při registraci mohou vybrat, zda chtějí svůj příspěvek zaslat do recenzního řízení pro publikaci:

  • ve sborníku z konference, který bude zaslán do Thomson Reuters pro indexování do Web of Science (max. 8 stran, šablona příspěvku zde)
  • v Českém finančním a účetním časopise (v češtině nebo slovenštině, 15 000–30 000 znaků, šablona je zde)
  • v European Financial and Accounting Journal (v angličtině, 10-15 stran, šablona je zde).

Čas rezervovaný pro prezentaci jednoho příspěvku v sekci je 15 minut.

Konferenční poplatek:

Konferenční poplatek činí 1 500,- Kč + 315,- Kč DPH. Platba tedy činí 1 815,- Kč. Poplatek zahrnuje sborník z konference, občerstvení po dobu konference a organizační náklady.

Ve sborníku či časopisech budou publikovány pouze příspěvky těch autorů, za které bude uhrazen poplatek nejpozději 3. září 22. srpna. Uhrazený konferenční poplatek se při neúčasti nevrací (bude akceptována účast náhradníka).

Snížené vložné pro studenty:

Studenti, kteří jsou výlučnými autory příspěvku, tj. bez spoluautora, který není studentem, mohou požádat o 50% snížení vložného. Žádost o snížené vložné po vyplnění registrace zašlete na tapavf@vse.cz.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Praha,

číslo účtu: 1828782/0800

IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782

SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: 108015

Účel platby = příjmení účastníka