Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Papery 2009

BÍLKOVÁ, V.: Příjem ekologické daně ze zemního plynu a některých dalších plynů

BEČICA, J.: Srovnání výdajů poskytovaných na vybrané služby pro obyvatelstvo u vybraných obcí Moravskoslezského kraje

BLECHOVÁ, B.: Mezinárodní standardy účetního výkaznictví IAS/IFRS v kontextu zavedení společného konsolidovaného základu daně korporací

BRUTHANSOVÁ, D., ČERVENKOVÁ, A., JEŘÁBKOVÁ, V.: Otázky financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v rezidenčních zařízeních sociální péče

BŘEZINA, J.: Zdanění plynných paliv spotřební a ekologickou daní

DAVID, P.: Daně z daní uvalených na cigarety v zemích Evropské unie

DLOUHÝ, M.: Mental Health Expenditure in the OECD Health Accounts

FINARDI, S.: K možnostem využití shluků při sledování vývoje daňových výnosů v zemích OECD

GRÚŇ, L.: Právní regulace finančních, peněžních a měnových vztahů v České republice - věc veřejná

HAMMER, J.: Vliv změny formy řízení nákladů na vstupy a výstupy ekonomických subjektů: případ Celní správy České republiky

HÁJEK, M.: Struktura výdajů a úloha Státního fondu životního prostředí České republiky

HORVÁTHOVÁ, L.: Dopad fiškálnej decentralizácie na miestne rozpočty v SR

HORŇÁKOVÁ, M.: Zavádění programově-výkonového rozpočtování

HOTRA, S.: Úspěšnost práce NKÚ - analýza výroční zprávy

HUBAL, D.: Administrativní a vyvolané náklady při uplatňování opravných prostředků proti rozhodnutím o dodatečném stanovení daně

HYÁNEK, V.: Neziskový sektor jako koncept?

JANDA, K.: Socially Optimal Taxation of Bads

JANOUŠKOVÁ, J.: Cena práce

JÍLEK, M.: Rozpočtové určení daní územním samosprávám – normativní a pozitivní přístup

JELÍNEK, M.: Stanovení ziskovosti závislého agenta v souladu s principem tržního odstupu

JURČÍK, R.: Hodnocení veřejných zakázek a PPP projektů

KAVŘÍK, L.: Způsoby hodnocení veřejných zakázek

KOZOVSKÝ, D.: Implementácia programového rozpočtovania v praxi územnej samosprávy v podmienkach Slovenskej republiky

KRISTEL, M., PETER, R.: Econometric model of the Slovak Republic - revenues and expenditure of the state budget

KUBÁTOVÁ, K.: Analýza daňové konkurenceschopnosti u daně z příjmů korporací v EU

KUBÍK, R.: Produktivita práce a vzdělanost ve vybraných zemích EU

MAAYTOVÁ, A., HAMERNÍKOVÁ, B.: Komparace vývoje veřejných výdajů

MERIČKOVÁ, B., FANTOVÁ-ŠUMPÍKOVÁ, M., ROUSEK, P.: Benchmarking na úrovni miestnej samosprávy - vybrané problémy

MIRDALA, R.: Fiškálna politika krajín Európske únie v kontexte svetovej finančnej a hospodárskej krízy

NERUDOVÁ, D.: Dlouhodbý nehmotný majetek v členských státech EU a v systému CCCTB

PAVEL, J.: Ex post analýza administrativních nákladů energetických daní

PÉLIOVÁ, J.: Vplyv verejných výdavkov na štruktúru hospodárskeho rastu

PERNICA, B.: Vojenská politika, vojenské výdaje a porcování medvěda – případ České republiky

ROŽENSKÝ, V.: Snižují sociální transfery skutečně nerovnost?

SADOVSKÝ, Z.: Daně a nezisková sféra

SCHVÁBOVÁ, A.: Daňové prostředí České republiky a jeho komparace se zeměmi visegrádské čtyřky

SEDMIHRADSKÁ, L., HAAS, J., KUBÍK, R.: Politicko ekonomický cyklus obcí v ČR

SLINTÁKOVÁ, B., KLAZAR, S.: Analýza celoživotního dopadu veřejného důchodového pojištění v České republice

SLINTÁKOVÁ, B., KLAZAR, S.: Analýza fiskálního dopadu státního rozpočtu České republiky

SOLILOVÁ, V., VRTALOVÁ, J., BÍLKOVÁ, V.: Metody určení převodní ceny

SVOBODA, F.: Soukromé zájmy, veřejný dluh a obecné dobro: janovská lekce veřejných financí

SZAROWSKÁ, I.: Harmonizaci základu daně z příjmů právnických osob a její vliv na velikost daňového zatížení

TOMÁNEK, P.: Projevy velikostní kategorizace v hospodaření obcí

URBÁNEK, V., MARŠÍKOVÁ, K., ŘEHOŘOVÁ, P.: Public Policy in Higher Education Development: Return on University Investment and Tuition Fees

VALENČÍK, R.: Mohou memplexy zablokovat reformy? (Co musí vzít v úvahu veřejné politiky)

VANČUROVÁ, A.: Vliv reforem na daňové systémy OECD

VÍTEK, L., PAVEL, J.: Vyvolané náklady a energetické daně v České republice

VILHELM, V.: Srovnání daňových systémů v zemědělství

VOSTATEK, J.: Manipulace sociálním pojistným v české daňové politice

VRTALOVÁ, J., BÍLKOVÁ, V., SOLILOVÁ, V..: Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek dle IAS/IFRS a českých účetních standardů

WEBEROVÁ, J.: Pojistné sociálního zabezpečení v kontextu časového vývoje

WITZANY, J.: Potencionální rizika finančních derivátů pro veřejné finance

WROBLOWSKÝ, T.: Past likvidity, Keynesův efekt a fiskální stimulace jako lék proti hospodářské krizi

ŘEŽUCHOVÁ, M.: Rozhodování o způsobu poskytování místních veřejných služeb

ŠABÍKOVÁ, I.: Current Issues of Slovak Governmental Accounting and Financial reporting

ŠILHÁNKOVÁ, V., PAVLAS, M.: Ekonomické aspekty indikátorů trvale udržitelného rozvoje regionů v ČR

ŠIROKÝ, J.: Činnost Soudního dvora v oblasti přímého zdanění v Evropské unii (Activities of the Court of Justice on the Field of Direct Taxation in the European Union)

ŽÁRSKÁ, E.: Finančná kapacita obce ako determinant rozvoja

ČIERNIK, A.: Finančné a ekonomické hodnotenie verejných investičných projektov financovaných z prostriedkov finančnej pomoci Európskej únie v programovom období 2007-2013