Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Papery 2007

BAČOVÁ, M.: Financovanie aktivít miestnych samosprávnych celkov na východnom Slovensku súvisiacich s rozvojom regiónu

BEBLAVÝ, M., BEBLAVÁ, E.: Reakcia samosprávy na fiskálny šok - Prípadová štúdia hlavného mesta Slovenska Bratislavy

BŘEZINA, J.: Dopad využití biopaliv na veřejné finance

DAVID, P.: Incidence změn sazby spotřební daně z cigaret v ČR

DLOUHÁ, P.: Lidský kapitál a možnosti financování investice do vzdělávání

FANTOVÁ-ŠUMPÍKOVÁ, M., ROUSEK, P.: Jak obce zajišťují veřejné služby?

FRANCÍREK, F.: Cena převodních cen

FRANK, K., KOZOVSKÝ, D., PRČOVÁ, P.: Podpora vedy, výskumu a inovácii vybranými nástrojmi hospodárskej politiky

GOLIÁŠOVÁ, S., KOVÁŘ, J., ROSTKOVÁ, I.: Vliv počtu trvale bydlícího obyvatelstva na náklady obce (příklad z oblasti místních komunikací a veřejného osvětlení)

GRASSEOVÁ, M.: Plánování činnosti a rozvoje resortu obrany jako účinný nástroj řízení veřejných výdajových programů v oblasti obrany a bezpečnosti

GRÚŇ, L.: Rozpočtová soustava a systém ve finančním právu

HARUMOVÁ, A.: Daňové zaťaženie v SR po zavedení tzv. rovné dane

HORÁK, R.: Plánování veřejných výdajů jako nedílná součást plánování činnosti a rozvoje resortu obrany

HUBAL, D.: Bude správa daní s novým Daňovým řádem efektivnější?

HYÁNEK, V.: Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb (alternativní způsoby zabezpečování veřejných služeb)

JAKUBÍKOVÁ, E., BÁNOCIOVÁ, A.: Mikroekonomické důsledky daňovej reformy v SR

JANOUŠKOVÁ, J., BARTECZKOVÁ, I.: Zaměstnanci firem a daňové zatížení

JÍLEK, M.: Fiskální pozice malých obcí

JURČÍK, R.: Analýza právní úpravy veřejných zakázek a veřejně-soukromých partnerství a doporučení v rámci úvah de lege ferenda

KARLÍKOVÁ, T.: Economical impacts of the suburbanization

KLAZAR, S., SLINTÁKOVÁ, B., SVÁTKOVÁ, B., ZELENÝ, M.: Analýza dopadu harmonizace sazeb daní ze spotřeby v ČR

KUBÁTOVÁ, K.: Otevřenost státního rozpočtu České republiky vůči občanům ve světle Open Budget Indexu 59 zemí světa

LÁCHOVÁ, L.: Současnost a budoucnost majetkových daní v České republice

MAKOVÁ, K.: Komparace daňového zatížení zaměstnance na základě průměrné mzdy ve vybraných zemích EU

MAXINA, L.: Daňová politika Slovenskej republiky a jej aspekty v zdaňovaní výnosov z podielových fondov

MIRDALA, R.: Analýza vybraných aspektov vládnych výdavkov v podmienkach Slovenskej republiky

NEMEC, J., MERIČKOVÁ, B.: Zmluvné zabezpečovanie verejných služieb v rozmere efektívnosti a kvality

NERUDOVÁ, D.: Daňová harmonizace z hlediska alternativních zdrojů rozpočtu EU

NERUDOVÁ, D.: Možnosti zavedení společného konsolidovaného základu daně v EU

NEUBAUEROVÁ, E.: Nadväznosť komunálnej reformy na proces fiškálnej decentralizácie v podmienkach Slovenskej republiky

NOVOSÁDOVÁ, I., DLOUHÝ, M.: Hodnotenie efektívnosti ve verejnom sektore: príklad liečební dlhodobo chorých

PAVEL, J.: Ekonomie transakčních nákladů a implementace PPP projektů v České republice

PERNICA, B.: Některé aspekty státní politiky brannosti v pohledu teorie lidského kapitálu: případ České republiky

PILNÝ, J.: Genderové rozpočtování

PRUŠVIC, D.: Interakce měnové a fiskální politiky v malé otevřené ekonomice v systému s autonomní měnovou politikou a fiskálním pravidlem

SEDMIHRADSKÁ, L.: Rozpočtové rámce: mohou opravdu zajistit fiskální disciplínu?

SOPKOVÁ, E., SPIŠIAKOVÁ, M.: The Cost of Paying Value Added Tax in Slovak Businesses

SOUKOPOVÁ, J., KAVŘÍK, L.: Pozitivní motivace zadavatelů veřejných zakázek

SVIRÁK, P.: Lze praktickou aplikaci zákona o DPH považovat za proces rozhodování?

SZAROWSKÁ, I.: Daňové zatížení v České republice a Evropské unii

TICHÁ, M.: Daňové úniky - institucionální aspekty

TOMÁNEK, P.: Pět let fungování rozpočtového určení daní pro obce

VALENČÍK, R., BEDRETDINOV, R.: Význam vizí při prosazování veřejných politik

VANČUROVÁ, A.: Nutnost evidence příjmů jako předpoklad fungování daňového systému

VELIKOVSKÝ, J., URBANEC, J.: Efektivnost daňové podpory u investičního životního pojištění

WROBLOVSKÝ, T.: Může vláda za inflaci? Stručně k vybraným aspektům fiskální teorie determinace cenové hladiny

ŘEŽUCHOVÁ, M.: Koncese a jejich uplatňování při zabezpečování veřejných služeb

ŠILHÁNKOVÁ, V.: Brownfields Revival Policies in our Cities and its Impact into Local Budgets

ŠIROKÝ, J.: Provisions of Council Directive 2006/112/EC Implemented in th Czech Republic

ŠKARABELOVÁ, S.: Multiplikační efekty dotací do brněnských divadel

ČERVENKA, M.: Změna trendu ve financování veřejné dopravy

ČERVENKOVÁ, A., BRUTHANSOVÁ, D.: Některé problémy financování sociální a zdravotní lůžkové péče