Informace a pokyny pro autory

Katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze

srdečně zve na XXIV. mezinárodní odbornou konferenci

TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Termín konání: 12. a 13. dubna 2019

Místo konání: VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3

Kontakt: Katedra veřejných financí VŠE v Praze,  e-mail: tapavf@vse.cz

Jednání bude probíhat ve třech sekcích:

A)  Daňová politika

B)  Veřejné výdaje

C)  Veřejné politiky a veřejné finance

Vítány jsou i příspěvky mezioborové, pokud jeden z oborů jsou veřejné finance.

V rámci konference se ve čtvrtek 11. dubna 2019 koná soutěžní studentská sekce.

Věříme, že Vás možnost konfrontovat své názory s myšlenkami ostatních odborníků zabývajících se otázkami spojenými s veřejnými financemi a veřejnou ekonomikou zaujme a přijmete pozvání na naši konferenci.

Vybrané příspěvky budou publikovány ve sborníku, který zašleme k indexování do databáze Web of Science a časopisech European Financial and Accounting Journal nebo Český finanční a účetní časopis.

Výbor konference:

Alena Vančurová                        

předsedkyně výboru konference

Savina Finardi   

tajemnice výboru konference

Praktické informace:

Přihlášky k účasti na konferenci je nutné vyplnit do 14. 3. 2019. Registrační formulář je zde.

Součástí přihlášky je abstrakt (max. 15 řádků) v anglickém jazyce. V přihlášce zaškrtněte, o jaký typ publikace příspěvku máte zájem (viz níže).

O zařazení příspěvků do programu rozhodne výbor konference. Autory nepřijatých příspěvků informujeme do 31.3.2019 e-mailem. Všechny abstrakty přijatých příspěvků platících účastníků budou publikovány ve sborníku abstraktů (s ISBN).

Pokyny pro autory:

Články mohou být napsány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Abstrakt je vždy v angličtině. Autoři si při registraci mohou vybrat, zda chtějí svůj příspěvek zaslat do recenzního řízení

  • do sborníku z konference, který bude zaslán do Thomson Reuters pro indexování do Web of Science (max. 8 stran, šablona příspěvku zde)
  • do Českého finančního a účetního časopisu (články v češtině nebo slovenštině, 15 000–30 000 znaků, šablona je zde)
  • do European Financial and Accounting Journal (články v angličtině, 10-15 stran, šablona je zde).

Příspěvky zasílejte nejpozději do 14.3.2019 na tapavf@vse.cz. Do zprávy uveďte, o který typ publikace příspěvku máte zájem.

Čas rezervovaný pro prezentaci jednoho příspěvku v sekci je 15 minut.

Konferenční poplatek:

Konferenční poplatek činí 2 000,- Kč + 420,- Kč DPH. Platba v roce 2018 tedy činí 2 420,- Kč. Poplatek zahrnuje sborník z konference, občerstvení po dobu konference a organizační náklady.

Ve sborníku či časopisech budou publikovány pouze příspěvky těch autorů, za které bude uhrazen poplatek nejpozději 14. 3. 2019. Uhrazený konferenční poplatek se při neúčasti nevrací (bude akceptována účast náhradníka).

Snížené vložné pro studenty:

Studenti, kteří jsou výlučnými autory příspěvku, tj. bez spoluautora, který není studentem, mohou požádat o 50% snížení vložného. Žádost o snížené vložné po vyplnění registrace zašlete na tapavf@vse.cz.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Praha,

číslo účtu: 1828782/0800

IBAN: CZ21 0800 0000 0000 0182 8782

SWIFT: GIBACZPX

Variabilní symbol: DČ 108015

Účel platby = příjmení účastníka