Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Opatření vedoucí Katedry veřejných financí č. 1/2014

Opatření vedoucí katedry veřejných financí č. 1/2014 v znění od 1. 10. 2016
o státních zkouškách a obhajobách kvalifikačních prací konaných na katedře veřejných
financí a omlouvání studijních povinností
Článek 1
Student je povinen komunikovat o svých studijních povinnostech s vyučujícími i sekretariátem
katedry jen prostřednictvím své školní emailové adresy.
Článek 2
V návaznosti na Vyhlášku děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2014, o plnění studijních povinností téma
bakalářské a diplomové práce (dále jen závěrečná práce) přiděluje vedoucí katedry podpisem zadání
závěrečné práce, současně tímto podpisem určuje vedoucího práce. Zadání předložené vedoucímu
katedry ke schválení musí být podepsáno studentem a navrhovaným vedoucím závěrečné práce. Návrh
zadání záverečné práce se podává ve dvou vyhotoveních na sekretariátu katedry veřejných financí
v úředních hodinách.
Článek 3
Termíny konání státních zkoušek vyhlašuje vedoucí katedry na webových stránkách katedry a v InSIS.
Od data uvedeného při vyhlášení termínů státních zkoušek na webových stránkách katedry má student
právo registrovat se na termín státní zkoušky, a to i když nesplňuje podmínky obsažené v článku 4. Student
se registruje na termín státní zkoušky na sekretariátu katedry veřejných financí (NB 148), a to v úředních
hodinách. Současně je student povinen sdělit školní elektronickou adresu, na kterou mu lze zasílat další
informace o konání státní zkoušky.
Článek 4
Student bude zapsán na termín státní zkoušky a na obhajobu závěrečné práce, pokud splní všechny
podmínky stanovené platným Studijním a zkušebním řádem a vyhláškami děkana Fakulty financí a
účetnictví. Diplomová práce, která se obhajuje na katedře veřejných financí, musí být vložena nejpozději
21 kalendářní den před předpokládaným datem konání obhajoby příslušné práce do InSIS. Bakalářská
práce musí být vložena nejpozději 14 kalendářních dnů před předpokládaným datem konání obhajoby. Ve
stejné lhůtě musí být závěrečná práce vložena do Ephorus. Závěrečná práce musí být odevzdána
v písemném vyhotovení na sekretariátu katedry veřejných financí (NB 148) v úředních hodinách, a to
nejpozději do 3 pracovních dnů po odevzdání práce do InSIS. Při odevzdání 1 výtisku závěrečné práce je
student povinen k ní přiložit výpis o úspěšném vložení závěrečné práce z InSIS.
Splnění studijních povinnosti u státní zkoušky stanovených Studijním a zkušebním řádem („uzavření
indexu“ u státní zkoušky z hlavní specializace a u státní bakalářské zkoušky nebo úspěšné absolvování
předmětů v požadované struktuře u vedlejší specializace) student prokazuje na sekretariátu katedry
veřejných financí bezprostředně po získání potvrzení o jejich splnění, nejpozději však 3 pracovní dny před
datem konání příslušné částí státní zkoušky. Po prokázání splnění podmínek administrátor příslušné státní
zkoušky přihlásí studenta na jím registrovaný termín státní zkoušky.
Článek 5
Student, který je řádně přihlášen k termínu konání obhajoby závěrečné práce, má právo využít v rámci
obhajoby práce před komisí pro státní zkoušky prezentaci zejména závěrů své práce. Prezentace musí být
v programu PowerPoint, případně ve formátu pdf. Podmínkou je, že:
- prezentaci student doručí elektronickou poštou na adresu halimovm@vse.cz nejpozději do 12:00
pracovního dne předcházející dni konání obhajoby,
2
- obsahem prezentace musí být i reakce studenta na posudky na jeho diplomovou práci.
Článek 6
Pokud student nesplní některou z povinností stanovených v článku čtyři, jeho registrace termínu
státní zkoušky nebo obhajoby závěrečné práce nezakládá nárok na přihlášení na termín. Vyloučen
z termínu státní zkoušky bude neprodleně po té, co se registrace stala neplatnou, tato skutečnost bude
studentovi sdělena elektronickou cestou na jeho školní adresu.
Článek 7 Omlouvání předmětů
Student je povinen se přihlásit na některý z řádných vypsaných termínů zkoušky nejpozději do konce
výukového období semestru, ve kterém předmět absolvovuje. To platí, pokud k poslednímu dni
výukového období nemá přerušeno studium.
Pokud student žádá vyučujícího o omluvení předmětu, musí splnit lhůtu stanovenou § 5 Vyhlášky
děkana č. 3/2014. Ve stejné lhůtě je povinen předložit písemný podklad zdůvodňující jeho žádost (zejména
neschopenku nebo formulář fakulty). Podává-li student žádost o omluvení předmětu, ale i dílčí studijní
povinnosti, elektronicky, bude žádost považovaná za podanou jen případě, že email byl odeslán ze školní
adresy studenta a doručen na školní adresu příslušného vyučujícího, ve výjimečných případech sekretářky
katedry.
Když vyučující studijní povinnost neomluví, je student oprávněn požádat vyučujícího o písemné
sdělení, že důvod omluvy studenta nebyl uznán, a to bezprostředně po sdělení neomluvení vyučujícím.
Článek 8 Závěrečná ustanovení
Zrušuje se Opatření vedoucí katedry veřejných financí č. 1/2009.
Novelizované opatření nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.
V Praze dne 21. září 2016
prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí katedry veřejných financí