Termíny

12.2.2018 - 31.8.2018 - Harmonogram letního semestru 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Opatření vedoucí Katedry veřejných financí č. 1/2008

Opatření vedoucí Katedry veřejných financí č. 1/2008o omlouvání studijních povinností na Katedře veřejných financí.

V návaznosti na Vyhlášku děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze upřesňuji pravidla pro konání státních zkoušek a obhajob kvalifikačních prací na Katedře veřejných financí takto:

 1. Studijní povinnost (nedostavení se k písemnému testu, ústní zkoušce, neodevzdání seminární práce, nedostavení se k plánované prezentaci referátu či práce atd., ale také omluvení předmětu) může omluvit ze závažných důvodů pouze příslušný vyučující nebo zkoušející, a to nejpozději do tří pracovních dnů od data, kdy tato povinnost měla být splněna. (Tedy u omluvení předmětu toto ustanovení lze vykládat tak, že omluva musí být uplatněna do tří dnů od data, kdy byl student přihlášen na poslední klasifikovanou studijní povinnost (písemný test, ústní zkoušku atd.)). Žádost lze vyučujícímu nebo zkoušejícímu podat i elektronicky.
 2. V případě, že student je schopen prokázat, že se nemohl v tomto termínu omluvit (např. byl v nemocnici bez možnosti komunikace s vyučujícím), pak lhůta tří dnů pro omluvu běží ode dne, kdy okolnost, která mu bránila v omluvě, pominula.
 3. Učitel bezprostředně po přijetí žádosti posoudí, zda studijní povinnost omluví (případně, zda studenta omluví jen z termínu studijní povinnosti, na kterou byl zapsán, anebo mu omluví předmět).
 4. Jestliže student není schopen ve stanovené lhůtě omluvu uplatnit u svého vyučujícího nebo zkoušejícího, splní tuto povinnost, pokud žádost o omluvu předá na sekretariát katedry, a to v úředních hodinách.
 5. Má-li student zájem na tom, aby měl k dispozici doklad o tom, že svoji povinnost požádat o omluvení studijní povinnosti splnil včas, vyplní první část formuláře (viz dále), případně přiloží doklady, na kterých zakládá zdůvodnění omluvy. Je nutno předložit originály dokladů a jejich kopie. Paní sekretářka studentovi vydá kopii formuláře s vyznačeným dnem podání žádosti o omluvu a po kontrole vrátí originály dokladů.
 6. Žádost lze podat v této lhůtě i elektronicky na adresu halimovm@vse.cz s tím, že musí být nejpozději do tří pracovních dnů předloženy (i prostřednictvím poštovní přepravy) přílohy nutné k doložení důvodu omluvy.
 7. Paní sekretářka bez zbytečného odkladu tuto žádost postoupí příslušnému vyučujícímu nebo zkoušejícímu, a ten (nebo v jeho zastoupení sekretářka katedry) dá studentovi (zpravidla elektronicky) vědět, zda mu studijní povinnost omlouvá anebo, kdy se student má dostavit k projednání jeho zdůvodnění omluvy. Jde-li o omluvení předmětu, pak se za sdělení výsledku žádosti považuje i zápis do studijního informačního systému (případně Semestru).
 8. Když vyučující nebo zkoušející do 5ti pracovních dnů po podání žádosti nerozhodne o ní, má se za to, že žádosti nevyhověl.
 9. Pokud vyučující nebo zkoušející studentovi odmítne příslušnou studijní povinnost omluvit, pak by mu tuto skutečnost měl písemně potvrdit. Do tří dnů ode dne, kdy učitel odmítl studijní povinnost omluvit může student podat žádost o omluvu u vedoucího katedry.
 10. K potvrzení vyučujícího nebo zkoušejícího o neuznání důvodů omluvy lze použít formulář, který je k dispozici dále. Na žádost studenta vyučující nebo zkoušející je povinen do jím předloženého a vyplněného formuláře vyplnit datum neuznání důvodů omluvy studijní povinnosti.
 11. Pozor studijní a zkušební řád uvádí: „Pokud překážka plnění studijních povinností na straně studenta trvá déle než 15 kalendářních dnů, je student povinen o této situaci bezodkladně informovat určeného zaměstnance studijního oddělení.“

V Praze dne 7. února 2008
(aktualizováno 17. března 2009)

prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D.
vedoucí Katedry veřejných financí